உழைப்பு கவிதைகள்

valgai naragam - valgai kavithai image

வாழ்க்கை நரகமாக மாறிடும்

தற்போது அனைத்தின் ‘ மதிப்பும் பணத்தால் தான் அளவிடப்படுகின்றது. பாசத்தின் மதிப்பும் பணத்தால் அளவீடு செய்யப்பட்டால் வாழ்க்கை நரகமாக மாறிடும்!