பிப்ரவரி 11 - பிராமிஸ் டே ( சத்தியபிரமான நாள்)

நம் வசம்

என்னை ஊக்குவிக்க நீ இருந்தால்இந்த வானமே நம் வசம்

உன்னை இழக்கமாட்டேன்

 நீ மட்டும் போதும்என முடிவு செய்துவிட்டேன்.இனி எதை இழந்தாலும்உன்னை இழக்கமாட்டேன்.

promise day -2021

உன் அன்பிற்காக

ஆசைக்காக அல்லஉன் அன்பிற்காககை பிடித்து விட்டேன் இனி உயிரை விட்டாலும்உன்னை விட மாட்டேன்.