தமிழ்ப் பதிவுகள்

ஓதுவது ஒழியேல்

எங்களது குழுவில் இணைய

தமிழ் பதிவுகள்

தமிழ் மொழியை பேச மறந்துவரும் தமிழர்களே. எத்தனை பேருக்கு தமிழின் பெருமைகள் முழுமையாக தெரியும்? “கல்தோன்றி மண் தோன்றாக் காலத்துக்கு முன் தோன்றிய மூத்த குடியினர்” தான் தமிழர்கள்.
ஆனால் இன்று தமிழில் பேச வெட்கப்படுவதும் அவர்கள்தான். இதற்கு காரணம் நம் வரலாற்றை

Follow us

தமிழ்ப் பதிவுகள்
Exit mobile version